stall.jpg (8320 bytes)

Livgardet - K1


För turister i Stockholm är både Beridna högvakten
och Livgardets dragontrumpetarkår ett uppskattat inslag. Livregementet till häst (senare K1) flyttade år 1897 in i Kasernanläggningen vid Lidingövägen. Ända sedan dess har kavallerister utbildats i lokalerna.
Från början fanns här 23 byggnader varav ett antal har rivits under årens lopp.

Sedan 1935 är Kavallerikasernen förklarad som ett statligt byggnadsminne genom sina kulturhistoriska värden. Huvudbyggnaden i rött tegel med granitsockel, har en fasad med en ornamental utsmyckning i kalksten.
Ett kraftigt mittorn har ett hästskoformat tunnvalv som går genom byggnaden. Regementet, K1, lades ned år 2000 och omorganiserades till Livgardets dragoner. De ingår idag i Livgardet tillsammans med Svea livgarde. Verksamheten finns både i Kungsängen och på Lidingövägen i Stockholm.


Vi har projekterat ombyggnad av stallarna på uppdrag av försvarsmakten. Ombyggnationen innebär att utrymmet för varje häst i stallet fördubblas.
Dagens spiltor ersätts med moderna boxar. Hästarna får en bättre livsmiljö och hästskötarna en bättre arbetsmiljö. Sammanlagt planeras 95 boxar, nya kontors- och utbildningslokaler samt ett nytt serviceförråd.


I samband med ombyggnationen installeras även moderna fläktaggregat och ett slutet utgödslingssystem som minimerar spridningen av stallukt. Stallängorna förses med täckta med nedkast i varje box. Gödslet transporteras med ett mekaniskt utgödslings-system från gödselrännor till ett komprimatorrum. Ventilationen i byggnaderna kommer att utformas så att både till- och frånluft styrs mekaniskt med fläktar. Luften från stallarna kommer att filtreras innan den släpps ut. 


 

*